อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๓ ให้แก่โรงเรียนสามชิกจังหวัดนนทบุรี