อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์