อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้โรงเรียนสมาชิกฯ ณ อบต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน