อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้โรงเรียนสมาชิกในพื้นที่เทศบาล ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย