อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดยโสธร และ อำนาจเจริญ ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม