อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และหนองคาย