อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัด อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี