อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๒/๒๕๕๔  สำหรับโรงเรียนสมาชิกจังหวัดนนทบุรี