อพ.สธ.ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์