อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ ตาก ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร