อพ.สธ. ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดลำปาง พะเยา ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง