อพ.สธ. เยี่ยมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ