อพ.สธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และแนวทางการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา