อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก