อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๘/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓