อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๐/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัด
ค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี