อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๓/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี