อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๔/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี