อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัด
นเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓