อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๗/๒๕๕๓ สมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและล่าง