อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๒/๒๕๕๓ สมาชิกในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี