อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๓ สมาชิกภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนกลาง-ล่าง ภาคตะวันออก และ กทม.