อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัตการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
าชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๒/๒๕๕๓