อพ.สธ.ร่วมประชุมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สมาชิกเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก