อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ.อุบลราชธานี