อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี