อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๘/๒๕๕๓ สมาขิกเขตภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และกรุงเทพฯ