อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนกลุ่มขนงพระ ณ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา