อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี