อพ.สธ.เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี