อพ.สธ.เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสมาชิกกลุ่มขอนแก่น กลุ่ม๑