อพ.สธ.เยี่ยมให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี