อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนพยุห์วิทยา อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ