อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ.เมือง จ.สุรินทร์