อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนน้ำริดวิทยา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์