อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่น ๓/๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตณโรงเรียน ภาคเหนือตอนบน