อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสมาชิกเป้าหมาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘ โรงเรียน