อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนคำตากล้าราชประชานุเคราะห์ จังหวัดสกลนคร