อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา จังหวัดหนองคาย