อพ.สธ.เปิดศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่