อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่น ๒๑/๒๕๕๓ ให้กับกลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดนนทบุรี