อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่น ๒๒/๒๕๕๓ ให้กับกลุ่มโรงเรียนสมาชิกภาค เหนือ  ตอ.ฉน.ตอนล่าง กลาง และ กทม.