อพ.สธ.จัดประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่ม ๑,๒ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ณ โรงเรียนอุดมศึกษา เขตบึงทองหลาง กทม.