อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม