อพ.สธ.ร่วมอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๒ ให้กับโรงเรียนสมาชิกในพื้นที่ตำบลเปือ