อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๒๓/๒๕๕๓ ให้แก่สมาชิกสังกัดกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-ล่าง