อพ.สธ.เยี่ยมแนะแนวการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แก่โรงเรียนสมาชิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑