อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๓ สำหรับโรงเรียนสมาชิกสังกัดกรุงเทพมหานคร