อพ.สธ.เยี่ยมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 

                       วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี และนางสาวนิติกร พงษ์ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๕ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๙ คน (ประกอบด้วย ผู้บริหาร ๓ ครู-อาจารย์ ๓๖)

 
รองผอ.และคุณครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา นำเสนอด้านที่ ๒ การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ ๓, ๔ และ ๕
ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน และ ๓ สาระการเรียนรู้

                  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.                           คณะผู้บริหาร และครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมฯ
     ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการนำเสนอของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา    รับฟังการให้แนวทางการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษา

 
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME