อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕
             ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติ น้ำตกทรายขาว  จ.ปัตตานี
 

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 

                  ระหว่าง วันที่ ๒ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น  รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ จังหวัดปัตตานี  ให้แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน  ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการจัดฐานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต่อไปในอนาคต และเพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  โดยมีหน่วยงานและบุคลากร เข้าร่วมรับการอบรม ดังนี้   หน่วยงานส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๖ แห่ง  จำนวน ๑๘ คน และ โรงเรียน ๑๓ แห่ง จำนวน ๓๖ คน  (ผู้บริหาร ๕ คน  ครู - อาจารย์ ๓๑ คน)


 
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME